31 jan 2008 12:52

Agenda van de Ministerraad van vrijdag 1 februari 2008

Ministerraad van vrijdag 1 februari 2008 om 10.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 1 februari 2008 om 10.00 uur.

AGENDA


OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN 

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 25 januari 2008 - Punten 1.4. en 1.7. van de notificatie nr. 2007A33500.001 :

Minister van Werk
1.4. Richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden).

Minister van Financiën
1.7. Richtlijn 2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten.
 

ALGEMEEN BELEID 

EERSTE MINISTER
Samenstelling van de Interministeriële Conferenties - Aanpassing ingevolge het Overlegcomité van 1 februari 2008.
(2008C80051.003)

EERSTE MINISTER
MINISTER VAN KLIMAAT
Circulaire van 21 december 2007 betreffende het wagenpark van de Secretariaten en de Beleidsorganen - Gebruik van milieuvriendelijke auto's met een lagere CO2-uitstoot. 

MINISTER VAN BEGROTING
Voorbereiding van de voorlopige twaalfden voor de maanden april, mei en juni 2008 - Ontwerp van circulaire. 

MINISTER VAN FINANCIËN
Ontwerp van beraadslaging - Uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 9 juli 2007 - Beheersorganen - Bestaansmiddelenprogramma. 

MINISTER VAN FINANCIËN
Moderniseringsplan COPERFIN 2008 - Fase A1. 

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Voorstel tot algemene uitrol van elektronische vreemdelingenkaarten.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar. 

MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING
Dossier 8SS700 betreffende de maritieme transporten van militair materieel tijdens het jaar 2008. 


ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID 

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen. 

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
(videocapsule) 

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (audiometrie).
 
MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en houdende opheffing van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, en van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
 
MINISTER VAN JUSTITIE
Uitvoering van de beslissing van de Raad van 25 januari 2008 - Verslag van het overleg met de fracties van de meerderheid over de stand van de parlementaire werkzaamheden inzake de aanpassing van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
 
MINISTER VAN KLIMAAT
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad.
 

BUITENLANDS BELEID
 
MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Mededeling inzake de zending in de Regio van de Grote Meren, van 17 tot 21 januari 2008.

MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING
AFGHANISTAN - Belgische steun aan de Nederlandse EEAW F-16 operaties ten behoeve van ISAF. 

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel, op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel, op 23 juli 1990, en tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990, gedaan te Brussel, op 25 mei 1999. 

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ecuador, ondertekend te Brussel, op 27 juni 2006.
 
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, gedaan te Luxemburg, op 15 oktober 2007.
 
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama, op 11 juli 2006. 

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 26 oktober 2006. 

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali, op 16 april 2007