14 feb 2008 18:46

Agenda van de ministerraad van vrijdag 15 februari 2008

Agenda van de ministerraad van vrijdag 15 februari 2008 om 10 uur.

Agenda van de ministerraad van vrijdag 15 februari 2008 om 10 uur.

Omzetting van de Europese richtlijnen

Minister van Buitenlandse Zaken
Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht :
a) Stand van zaken
b) Uitvoering van de beslissing van de Raad van 25 januari 2008 - Rapportering van de werkgroep "Omzetting". 


Algemeen beleid

Eerste Minister
Minister van Ambtenarenzaken
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de Federale Overheidsdiensten.
 
Minister van Overheidsbedrijven
Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS-Holding.
 
Minister van Binnenlandse Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 21 augustus 2006 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.
 
Minister van Binnenlandse Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 waarbij de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 schade hebben aangericht in talrijke Belgische gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.
 
Minister van Binnenlandse Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige hagelbuien die hebben plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp worden beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.
 
Minister van Binnenlandse Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.
 
Minister van Binnenlandse Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.
 
Minister van Binnenlandse Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.
 
Minister van Binnenlandse Zaken
Nieuw elektronisch stemsysteem - Gezamenlijke overheidsopdracht met de Gewesten met het oog op het produceren van een prototype, van de hardware en van de verschillende diensten voor de gemeenten.
 
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de elektronische stemming.


Economisch, sociaal en fiscaal beleid

Minister van Mobiliteit
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het feit dat een beoordeling van de gevolgen op het milieu vereist is voor het nationaal operationeel programma voor de visserijsector, en dat een beoordeling van de gevolgen op het milieu niet vereist is voor het nationaal strategisch plan voor de visserijsector.
 
Minister van Sociale Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
(Raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens) 

Minister van Sociale Zaken
Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en houdende opheffing van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, en van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

Minister van Klimaat
Voorontwerp van wet ter opheffing van de artikelen 361 tot 363 van de programmawet (I) van 27 december 2006. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 april 2007 met betrekking tot de jaarlijkse retributie op de emissierechten die gratis toegewezen worden aan de houders van een exploitanttegoedrekening in het register voor broeiskasgassen.

 

Buitenlands beleid

Minister van Buitenlandse Zaken
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen, op 5 oktober 2001. 

Minister van Buitenlandse Zaken
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel, op 22 juni 2005.
 
Minister van Buitenlandse Zaken
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), Uitvoeringsprotocol en de Bijlagen 1 en 2, ondertekend te Voorburg, op 30 mei 2006. 

Minister van Buitenlandse Zaken
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1 tot 7, ondertekend te Sarajevo, op 19 juli 2006. 

Minister van Buitenlandse Zaken
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van Brieven, te Den Haag, op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten. 

Minister van Buitenlandse Zaken
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van Brieven te Brussel, op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten. 

Minister van Buitenlandse Zaken
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van Brieven te Belgrado, op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Servië inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten.