16 okt 2009 16:22

A/H1N1-griep

Datum van het uitbreken van de grieppandemie vastgesteld op 29 april 2009

Datum van het uitbreken van de grieppandemie vastgesteld op 29 april 2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*)  goedgekeurd dat de datum voor het uitbreken van de A/H1N1-grieppandemie vaststelt op 29 april 2009.  Die datum werd vastgesteld door de stuurgroep risicobeheer. De maatregelen die de koning kan nemen om de bevolking te beschermen in geval van griepepidemie of -pandemie treden pas in werking vanaf die datum. 

(*) Het ontwerp voert artikel 2, § 2 van het wetsontwerp uit dat de koning machtigingen verleent in geval van een griepepidemie of -pandemie. Het wetsontwerp werd op 15 oktober in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 16 oktober in de senaat goedgekeurd.