09 feb 2024 17:58

Akkoord met Groothertogdom Luxemburg inzake informatie-uitwisseling bij incidenten met stralingsgevolgen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling van informatie in geval van een incident of een ongeval dat stralingsgevolgen zou kunnen hebben.

Het akkoord beoogt de bestaande samenwerking te versterken en te verdiepen door de informatie-uitwisseling tussen beide staten te organiseren.

Daartoe wordt een systeem van alarmering en informatie-uitwisseling opgericht voor dergelijke incidenten. Het betreft een 24u./24u. transmissienetwerk met inbegrip van de mogelijkheid om in noodsituaties een correspondent naar het grondgebied van de andere staat te sturen.

Beide partijen kunnen ook verzoeken om deel te nemen aan de jaarlijkse oefeningen die de andere partij organiseert in het kader van zijn nationale nucleaire en radiologische noodplannen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.