19 apr 2013 18:07

Akkoord met Liechtenstein over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en Liechtenstein over de uitwisseling van inlichtingen inzake  belastingaangelegenheden.

Het akkoord heeft als doel inlichtingen over belastingaangelegenheden op verzoek tussen België en Liechtenstein uit te wisselen. Deze uitwisseling vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden. Het akkoord kadert in een proces waarbij België met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluit die de uitwisseling van fiscale inlichtingen waaronder ook  bankgegevens voorschrijven, volgens de standaard van de OESO.

De voornaamste kenmerken van het akkoord zijn:

  • het Akkoord heeft in het geval van België si van toepassing op de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting van niet-inwoners, de btw en de belastingen geheven door of voor de deelstaten
  • het Akkoord schrijft de uitwisseling van inlichtingen voor die relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving
  • het Akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen van onder meer banken, andere financiële instellingen, trusts, stichtingen, partnerships en gemeenschappelijke beleggingsstelsels
  • het Akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een verzoek moet voldoen
  • het Akkoord bevat specifieke voorwaarden voor het houden van een grensoverschrijdende belastingcontrole in de andere staat 
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het verzoek niet conform het Akkoord werd ingediend, indien de verzoekende partij op haar eigen grondgebied niet alle beschikbare middelen heeft ingezet om de gevraagde inlichtingen te verkrijgen, of indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde. Daarnaast mag een verzoek ook worden geweigerd indien het verstrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim zou onthullen.
  • er zijn in het Akkoord strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan diegene die zijn voorzien in het Akkoord, kan enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere staat 
  • een procedure voor onderling overleg is voorzien bij moeilijkheden of twijfelpunten betreffende de interpretatie of de toepassing van het Akkoord. De procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.
  • het protocol bij het Akkoord voorziet dat België en Liechtenstein andere mogelijkheden voor samenwerking zullen onderzoeken en na de inwerkingtreding zullen nagaan of het is aangewezen te starten met de onderhandeling van een overeenkomst om dubbele belasting te vermijden.

Het gaat om een gemengd verdrag en dat ook aan de parlementen van deelstaten wordt voorgelegd.

Brussel, 20 november 2009