21 feb 2013 17:38

Akkoord met Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van belastinginlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord België en Saint Kitts) en nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen op het vlak van belastingaangelegenheden en het protocol.

Het akkoord heeft tot doel inlichtingen over belastingaangelegenheden tussen België en Saint Kitts en Nevis op verzoek uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden.
Het akkoord kadert in een proces waarbij België met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluit die voorzien in de uitwisseling van fiscale inlichtingen, met inbegrip van bankgegevens, volgens de standaard die de oeso heeft ontwikkeld.

De voornaamste kenmerken van het akkoord zijn:

  • Het akkoord heeft betrekking op alle belastingen die worden geheven of beheerd door elke overeenkomstsluitende partij. In België is het akkoord ook van toepassing op de belastingen die geheven worden door de gewesten, gemeenschappen en  gemeenten
  • Het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen op verzoek die relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de door het akkoord beoogde belastingen.
  • Het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen in het bezit van onder meer banken en andere financiële instellingen.
  • Het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen.
  • Het akkoord bevat specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het houden van een (grensoverschrijdende) belastingcontrole in de partnerstaat.
  • Een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien de verzoekende partij de inlichtingen niet zou kunnen verkrijgen op basis van haar interne wetgeving, indien het verzoek niet conform is, indien de verzoekende partij  op haar eigen grondgebied niet alle mogelijkheden heeft benut om de gevraagde inlichtingen te bekomen, indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde of indien het vestrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim zou onthullen. Bovendien kan een partij niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger bekend te maken.
  • Er zijn in het akkoord strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan diegene die zijn voorzien in het akkoord, kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte partij.
  • Een procedure voor onderling overleg is voorzien bij moeilijkheden of twijfels over de interpretatie of de toepassing van het akkoord. Deze procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.
  • Het protocol bij het akkoord voorziet in de regeling van de verdeling van de kosten.

Het akkoord werd door de interministeriële conferentie van buitenlands beleid als een gemengd verdrag aangemerkt en moet dus ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

Brussel, 18 december 2009.