20 dec 2012 18:50

Akkoord tussen België en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord heeft tot doel inlichtingen over belastingaangelegenheden op verzoek tussen België en Belize uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen en bankgegevens vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden.

België wil met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluiten die voorzien in de uitwisseling van fiscale inlichtingen en bankgegevens, volgens de standaard die is ontwikkeld door de OESO. De voornaamste kernmerken van het akkoord zijn:

  • het akkoord heeft in België betrekking op de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners en de BTW
  • het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen (op verzoek) die relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de door het akkoord beoogde belastingen
  • het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen van banken, andere financiële instellingen, trusts, stichtingen, partnerships en gemeenschappelijke beleggingsstelsels
  • het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen
  • het akkoord bevat specifieke voorwaarden voor het houden van een (grensoverschrijdende) belastingcontrole in de partnerstaat
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het verzoek niet conform het akkoord werd ingediend, indien de verzoekende partij op zijn grondgebied niet alle beschikbare middelen heeft ingezet om de gevraagde inlichtingen te verkrijgen, of indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde. Daarnaast mag een verzoek ook worden geweigerd indien het vestrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim onthult
  • er zijn in het akkoord strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan die die voorzien zijn in het akkoord, kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte staat
  • een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfelpunten betreffende de interpretatie of de toepassing van het Akkoord. Deze procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken over de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.

Brussel, 7 december 2009 en Belmopan, 29 december 2009.