04 jul 2013 18:57

Akkoord tussen België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden.

Dankzij het akkoord kunnen België en Grenada op verzoek inlichtingen over belastingaangelegenheden waaronder ook bankgegevens uitwisselen. De uitwisseling  vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden.

Het akkoord kadert in een proces waarbij België met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluit voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen volgens de OESO-standaard. Het is grotendeels gebaseerd op het OESO-model van akkoord.

De voornaamste kenmerken zijn:

  • het akkoord heeft voor België betrekking op de vier inkomstenbelastingen (de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners) en op de belasting over de toegevoegde waarde
  • het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen (op verzoek) die relevant zijn voor de toepassing van de nationale belastingswetgeving
  • het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen in het bezit van onder meer banken en andere financiële instellingen
  • het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen
  • het akkoord bevat specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het houden van een belastingcontrole in de partnerstaat
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het vragende land op basis van zijn eigen recht de gevraagde inlichtingen niet zou kunnen verkrijgen, indien het verzoek niet conform werd ingediend, of indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde. Daarnaast mag een verzoek ook worden geweigerd indien het vestrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim kan onthullen en kan een land niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger bekend te maken
  • er zijn in het akkoord strikte regels voor de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen. De andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan diegene waarin het akkoord voorziet, kan enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte staat
  • een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfelpunten over de interpretatie of de toepassing van het akkoord. Deze procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken over de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.

* Brussel, 15 maart 2010 en 18 maart 2010.