23 jul 2015 15:25

Akkoord tussen België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord, gedaan te Londen op 13 maart 2014, tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord, dat voorziet in de uitwisseling van fiscale inlichtingen, inclusief bankgegevens, maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

Het akkoord zal ter instemming aan het federale Parlement worden voorgelegd. Aangezien het gaat om een gemengd verdrag zal het eveneens aan de instemming van de Parlementen van de Gewesten en Gemeenschappen worden voorgelegd.