11 dec 2015 15:09

Akkoord tussen België en Luxemburg over de wederzijdse bijstand in sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg over de wederzijdse bijstand in de sociale zekerheid.

België en Luxemburg ondertekenden op 5 februari 2013 een verdrag voor de ontwikkeling van een samenwerking en een wederzijdse administratieve bijstand inzake sociale zekerheid. Het is bedoeld om fraude, vergissingen en misbruiken te beperken en om de efficiëntie van de sociale rechten te waarborgen.

Het verdrag voert een samenwerkingskader in voor de instellingen van sociale zekerheid en maakt het mogelijk om tussen de twee landen gegevensstromen uit te wisselen voor controles, om goede praktijken in te voeren en om grensoverschrijdend verschuldigde en onverschuldigde bijdragen en uitkeringen te innen of terug te vorderen.

Dit verdrag voorziet in een maximale samenwerking tussen de overeenkomstsluitende Staten en maakt het mogelijk om:

  • gegevensstromen uit te wisselen tussen de beide landen, met strikte inachtneming van de waarborgen over bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • de samenwerking te optimaliseren voor de controle op de toekenning van sociale uitkeringen
  • personeelsleden uit te wisselen voor het uitvoeren van controles op het grondgebied van de andere partij