11 dec 2015 15:07

Ministerraad van 11 december 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 december 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde de eerste minister een reeks maatregelen aan rond efficiëntie van de federale overheid, maar ook rond de strijd tegen sociale fraude en tegen terrorisme.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein deelde mee dat vanaf het voorjaar 2016 een pilootproject wordt ingevoerd om de strijd tegen sociale fraude, en meer bepaald domiciliefraude, tegen te gaan. Gegevens over waterverbruik, gas en elektriciteit kunnen automatisch en elektronisch naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden doorgestuurd.

Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput had het over de oprichting van een nieuwe interne auditdienst om de federale overheid efficiënter te maken. Het laat de overheid toe om specialistischer te werk te gaan en meer vertrouwen te geven aan het eigen management. Hij stelde ook de Belgische operationele inzet van Defensie voor 2016 voor.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaf meer uitleg bij de huidige situatie in Burundi. De regering blijft de situatie opvolgen en neemt de nodige maatregelen voor de Belgische inwoners van Burundi.

Tot slot kondigde eerste minister Charles Michel enkele maatregelen aan in de strijd tegen terrorisme, waaronder het bijhouden van passagiersgegevens in een databank, een einde maken aan de anonimiteit van prepaidkaarten, huiszoekingen 24/24 mogelijk maken in bepaalde gevallen en de mogelijkheden van telefoontap uitbreiden.