11 dec 2015 15:07

Vaststelling en vervolging van overtredingen op de weg door buitenlanders op Belgisch grondgebied

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de vaststelling en vervolging van overtredingen op de weg door buitenlanders op het Belgische grondgebied (omzetting van de Europese richtlijn 2015/413/EU die richtlijn 2011/82/EU vervangt).

Het voorontwerp van wet heeft twee grote doelen:

1) de procedure hervormen voor de vaststelling van overtredingen wat betreft de identificatie van bestuurders die een verkeersovertreding begaan met een voertuig dat niet in België ingeschreven is maar in dit geval in een andere lidstaat.

De procedure wordt aangepast zodat voor buitenlandse overtreders het afschrift van het proces-verbaal mag worden vervangen door een informatiebrief. Die informatiebrief moet in dezelfde taal zijn opgesteld als de inschrijvingsdocumenten van de buitenlandse overtreder en moet onder andere duidelijk de begane verkeersovertreding vermelden.  

2) de nodige wijzigingen aanbrengen aan de wet over de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen zodat de verschillende lidstaten, en meer bepaald hun nationaal contactpunt, de inschrijvingsregisters kunnen raadplegen om over te gaan tot de identificatie van de Belgische bestuurders die op hun grondgebied een verkeersovertreding zouden begaan hebben. Elke lidstaat moet zo'n toegang voorzien.

De Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) wordt aangeduid als nationaal contactpunt voor België.

Het voorontwerp van wet mag voor ondertekening aan de koning worden voorgelegd om  nadien bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers te worden ingediend. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.