11 dec 2015 15:07

Wijziging wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde inzake dienstvrijstelling binnen zelfstandige groeperingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een artikel uit het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vervangt over de dienstvrijstelling binnen zelfstandige groeperingen. 

Het voorontwerp van wet vervangt artikel 44 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Het artikel gaat over de vrijstelling van de diensten, verricht door zelfstandige groeperingen (kostendelende verenigingen) van personen aan hun leden. Het artikel wordt vervangen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Europese Commissie. Zij stelden zich namelijk vragen bij de verenigbaarheid van de reglementaire en administratieve bepalingen over de kostendelende verenigingen met de Europese regelgeving. De bepalingen worden in artikel 44 aangepast om conform te zijn aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2006/112/EG over het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw-richtlijn).

Het nieuwe artikel bevat enkele voorwaarden voor de dienstvrijstelling van zelfstandige groeperingen, waaronder:

  • de leden van de groepering moeten op geregelde wijze een activiteit uitvoeren waarvoor ze vrijgesteld zijn van belastingen of waarvoor ze niet belastingplichtig zijn. Deze handelingen moeten geregeld worden uitgevoerd en een overwegend deel van de activiteit van de leden bevatten.
  • de activiteiten van de groepering moeten dienstverleningen zijn aan de leden die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit of voor de activiteit waarvoor ze niet belastingplichtig zijn

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd en zal nadien ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.