11 dec 2015 15:09

Verdrag over de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol dat het verdrag* wijzigt over de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof.

Het protocol, ondertekend op 15 oktober 2012 in Luxemburg, heeft als doel om de bevoegdheden van het Benelux Gerechtshof, opgericht in 1965, uit te breiden met een rechtsprekende bevoegdheid. In eerste instantie zal de rechtsprekende bevoegdheid beperkt zijn tot beroeps- en cassatiebevoegdheid tegen beslissingen over intellectuele eigendom (het merken- en modellenrecht) die genomen worden door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 

Deze rechtsprekende bevoegdheid zal bijdragen tot een eenvormige rechtspraak en zo tegemoet komen aan één van de kerntaken van het Hof, namelijk de gelijkheid bevorderen van de toepassing van de regels die gemeenschappelijk zijn in de Benelux-landen.

Deze nieuwe bevoegdheid heeft tot gevolg dat de structuur van het Hof wijzigt. Voortaan zijn er Drie Kamers binnen het Hof. De Eerste Kamer van het Hof oefent de bestaande prejudiciële en adviserende bevoegdheid uit en oordeelt in tweede aanleg over uitspraken van de Tweede Kamer. Deze Tweede Kamer is uitsluitend bevoegd voor de rechtsprekende taak in eerste instantie. De Derde Kamer krijgt de bestaande bevoegdheid van het Hof voor administratieve beroepen van de personeelsleden.

Het protocol wordt eerstdaags ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.

* van 31 maart 1965