11 dec 2015 15:08

Overeenkomst tussen België en Oezbekistan over inkomen- en vermogensbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat de overeenkomst wijzigt tussen België en Oezbekistan over het vermijden van dubbele belasting en over het voorkomen van belastingontduiking voor inkomen en vermogen.

Het protocol, opgesteld in Brussel op 18 februari 2015, wijzigt artikel 26 van de overeenkomst* over inlichtingenuitwisseling van fiscale aangelegenheden. Het gewijzigde artikel laat toe om bankgegevens uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen met Oezbekistan wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van de overeenkomstige bepaling van het OESO-model van belastingverdrag. Deze aanpassing kadert in een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.

De belangrijkste kenmerken van artikel 26 die gewijzigd werden door het protocol zijn:

  • de uitgewisselde inlichtingen zijn de inlichtingen die relevant zullen zijn om de bepalingen van de overeenkomst en van de interne wetgeving over de beoogde belastingen van artikel 26 toe te passen
  • de beoogde Belgische belastingen zijn alle belastingen (directe of indirecte) die door en voor de federale regering worden geheven
  • de Staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet die inlichtingen inwinnen, zelfs indien ze enkel nuttig zijn voor de andere Staat
  • de inlichtingenuitwisseling wordt uitgebreid tot inlichtingen die in het bezit zijn van banken. Daardoor zal de Belgische belastingadministratie inlichtingen kunnen verkrijgen van bankinstellingen uit Oezbekistan, waardoor een belastingplichtige aan de Belgische belasting onderworpen kan worden.

Het protocol wordt binnenkort aan de instemming van het federaal parlement voorgelegd.

Het protocol werd door de interministeriële conferentie "Buitenlands Beleid" als een gmeengd verdrag beschouwd en moet dan ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen worden voorgelegd.

* ondertekend in Brussel op 14 november 1996