11 dec 2015 15:07

Oprichting van de Federale Interneauditdienst

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van de Federale Interneauditdienst.

Gelet op de schaalvoordelen en effectiviteitswinsten, keurt de ministerraad de oprichting goed van één enkele interneauditdienst binnen de federale administratie. De Federale Interneauditdienst (FIA) wordt opgericht onder het administratief gezag van de eerste minister bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, maar maakt er geen deel van uit. De FOD Kanselarij zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de FIA.


De FIA evalueert voor elke aangesloten organisatie de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem, het risicobeheer en het goed bestuur. De dienst wordt ook belast met het uitvoeren van activiteiten inzake forensische audit.


De FIA oefent zijn activiteiten uit onder toezicht van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO) en wordt geleid door een verantwoordelijke interne audit. De voorzitter van het ACFO treedt op als eerste evaluator, en de eerste minister treedt, in overleg met de andere bevoegde ministers inzake audit, als tweede evaluator op. De functie wordt gewogen door de ministers bevoegd voor interne audit. De betrekkingen van interne auditor of verantwoordelijke interne audit binnen de aangesloten diensten worden afgeschaft. De personen die deze betrekkingen uitoefenen, kunnen zich kandidaat stellen voor een functie als interne auditor bij de FIA.


Met uitzondering van de FOD Financiën zal de FIA vooral instaan voor de interne audit van alle federale overheidsdiensten en federale programmatorische overheidsdiensten, Fedasil, de Pensioendienst voor de overheidssector en de Regie der Gebouwen.


Het ontwerp wordt aan de syndicale onderhandeling en aan het advies van de Raad van State voorgelegd.