11 dec 2015 15:06

Ambtenarenzaken: simulatie van de kost van de eerste bonificatie in het kader van de geldelijke loopbaan

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput kennis van het rapport rond de simulatie van de kost van de eerste bonificatie in het kader van de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt en de verhouding van deze kost tot de totale loonmassa.

Dit rapport werd voorbereid door de FOD Personeel en Organisatie om de budgettaire impact te simuleren van de eerste bonificaties vanaf 2017, naar aanleiding van de hervormingen van de federale loopbanen. Het rapport bevat de methode en de resultaten van de simulatie.


Door de uitdoving van het systeem van de gecertificeerde opleidingen en de invoering van een loopbaan met bonificaties op basis van de jaarlijkse eindvermeldingen bij de evaluatie, zullen de meeste personeelsleden die betrokken zijn bij de overgangsmaatregelen in 2017 een eerste bonificatie ontvangen. De bonificatieloopbaan is enkel van toepassing op personeelsleden die op 31 december 2013 in dienst waren en sindsdien niet zijn bevorderd, opnieuw zijn aangeworven of aan een stage zijn begonnen. De bonificaties worden maandelijks, samen met de wedde, uitbetaald.


Het rapport stelt een simulatie voor van de totale kostprijs van de eerste bonificatie voor het volledige federaal administratief openbaar ambt en voor de FOD’s en POD’s, de parastatalen, de wetenschappelijke instellingen en het Ministerie van Landsverdediging. De totale kostprijs in 2017 wordt geraamd op 2,86% van de loonmassa.