11 dec 2015 15:06

Omzetting Europese richtlijn over depositogarantiestelsels

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn over depositogarantiestelsels omzet door enkele aanpassingen door te voeren in de Belgische wetgeving.

Deze richtlijn wil een maximale harmonisatie van de regels over depositobescherming verkrijgen door het toepassingsgebied van deposito's en deposanten gelijk te schakelen, concrete financieringsvoorwaarden in te voeren, de voorlichting van de consument te verbeteren en de Europese samenwerking te verstevigen.

Om deze richtlijn 2014/49/EU om te zetten, past het voorontwerp van wet de Bankwet* aan en het koninklijk besluit dat het Bijzonder Beschermingsfonds oprichtte**. De aanpassingen zijn:

  • een verdere harmonisatie van het toepassingsgebied van de bescherming
  • bijkomende bescherming voor tijdelijke hoge rekeningstanden
  • de uitbetalingstermijn van schadevergoedingen inkorten van twintig naar zeven werkdagen (tegen uiterlijk eind 2023)
  • financieringsregels invoeren
  • maatregelen invoeren om de samenwerking tussen garantiestelsels te verbeteren bij een uitbetalingsprocedure met grensoverschrijdende impact
  • de voorlichting van de financiële consument verbeteren

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd en gaat nadien voor ondertekening naar de Koning. 

* Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

** Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen