04 apr 2014 19:53

Akkoord tussen de lidstaten van de EU over vorderingen bij crisisbeheersingsoperaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het akkoord tussen de EU-lidstaten voor vorderingen in geval van crisisbeheersingsoperaties van de EU.

Het akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie regelt de afstand van vorderingen tussen de lidstaten in geval van letsel of overlijden, of in geval van schade aan een goed, bij schadegevallen of ongelukken die zich voordoen op het grondgebied van een derde land waar een EU-crisisbeheersingsoperatie plaatsvindt. Het akkoord is een aanvulling op de EU-SOFA (Status of Forces Agreement) dat, binnen de EU, het statuut van de troepen en hoofdkwartieren regelt die ter beschikking worden gesteld van een EU-crisisbeheersingsoperatie. Het is eveneens een aanvulling op de specifieke akkoorden die de EU afsluit met het derde land waar de EU-crisisbeheersingsoperatie plaatsvindt (SOFA’s). Deze akkoorden bevatten immers geen bepalingen over vorderingen tussen de lidstaten onderling.

voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Lidstaten van de Europese Unie betreffende de vorderingen van een Lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geëxploiteerd, dan wel van letsel of overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie, gedaan te Brussel, op 28 april 2004