01 feb 2008 16:44

Akkoord tussen Ethiopië en de BLEU

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voorstelde voor de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (Brussel 26 oktober 2006)

De overeenkomst moet de economische samenwerking tussen de drie landen versterken en bevat onder meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. 

Ze schrijft ook een procedure voor om de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering te regelen en biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale arbitrage. Daarnaast bevat ze ook een sociale en milieuclausule.