06 okt 2006 17:00

Akkoord voor administratieve bijstand - Burkina Faso

Goedkeuring van het akkoord voor wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken met Burkina Faso

Goedkeuring van het akkoord voor wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken met Burkina Faso

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed, dat het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso goedkeurt. (ondertekend in Brussel op 24 november 2003) Het Akkoord bevordert de strijd tegen de douanefraude en de fiscale fraude op internationale schaal, door de samenwerking tussen de Algemene Directie der douane van Burkina Faso en de Belgische Administratie der douane en accijnzen te versterken. De douaneadministraties zullen zo bijdragen tot de bescherming van de fiscale, economische en sociale belangen van de twee landen en van de Europese Unie. Daarvoor behelst het Akkoord een wederzijdse bijstand zodat de douaneadministraties de douanerechten en andere belastingen inzake de douanewaarde op juiste wijze heffen. De bijstand draagt ook bij tot het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetgeving. Elke partij kan ambtenaren machtigen, om als deskundige of getuige te verschijnen voor de rechtbanken van de andere Partij. Ook kunnen de ambtenaren van de administraties een machtiging bekomen om in een raadgevende hoedanigheid aanwezig te zijn bij de onderzoeken van de ambtenaren van de administratie van de andere Partij op zijn grondgebied. Ze kunnen ook een machtiging krijgen om dossiers te raadplegen die worden bijgehouden op de kantoren van de andere administratie en die verband houden met een douanemisdrijf. Indien nodig kunnen ze een kopie van die dossiers opvragen. Daarnaast geeft het akkoord ook een aantal waarborgen en bijzonderheden in verband met het vertrouwelijk karakter van de inlichtingen en documenten verkregen op basis van het Akkoord. De Europese Commissie kan inlichtingen inkijken die de landen in het kader van de wederzijdse bijstand uitwisselen, indien ze betrekking hebben op fraudes en onregelmatigheden op het vlak van douane met een gemeenschappelijk belang.