12 jul 2019 18:09

Akten en stavingsstukken te voegen bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de akten en stavingsstukken die moeten gevoegd worden bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit vaststelt, evenals de inhoud van het verklaringsformulier.

Titel IV van de wet van 18 juni 2018 heeft betrekking op de wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in het bijzonder met het oog op de rechtstreekse integratie van de procedure tot toekenning van de Belgische nationaliteit opengesteld voor migranten van de tweede generatie in het herstelde artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Het ontwerp zorgt dan ook voor:

  • de bepaling van de exhaustieve lijst van de akten en stavingsstukken die bij verklaring tot toekenning van de nationaliteit moeten worden gevoegd zoals zij voortvloeien uit de bij wet vastgestelde voorwaarden
  • de vaststelling van het model van het formulier voor de kennisgeving van de ontbrekende stukken gebruikt in het kader van deze procedure

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring