02 feb 2007 16:00

Algemene directie van de justitiehuizen

Benoeming van de algemene directie van de justitiehuizen als afdeling die de eenheid van rechtspraak verzekert

Benoeming van de algemene directie van de justitiehuizen als afdeling die de eenheid van rechtspraak verzekert

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene directie van de justitiehuizen aanduidt als afdeling die de eenheid van rechtspraak verzekert. Het ontwerp is een voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont. In die afdeling moet de houder van de manangementfunctie -1 die de vereiste taalkennis niet heeft bewezen, een tweetalige adjunct krijgen. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren.