02 feb 2007 16:00

Ministerraad van 2 februari 2007

De ministerraad vergaderde op vrijdag 2 februari 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 2 februari 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De eerste minister stelde de belangrijkste beslissing van de ministerraad voor: het voorontwerp van wet met sociale en fiscale bepalingen dat het interprofessioneel akkoord 2007-2008 uitvoert. Het voorontwerp voorziet in een daling van de loonkost door aan ondernemingen een vrijstelling van doorstorting van 0,25 % van werkgeversbijdragen toe te kennen. Voor overuren wordt de fiscale vrijstelling verdubbeld. Het interprofessioneel akkoord hervormt ook het systeem van betaald educatief verlof en maakt het flexibeler. Voor pensioenen blijft de fiscale vermindering gelden ook als de gepensioneerde inkomsten bovenop zijn pensioen ontvangt. Guy Verhofstadt besprak daarna het vierde rapport van het International Panel on Climate Change. Dat rapport stelt dat het zeer waarschijnlijk is dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De eerste minister stelde vier politieke stappen voor die moeten genomen worden: het bijsturen van het Belgische allocatieplan over de uitstoot van CO2, het opstellen van een Kyoto-plus plan voor de vermindering van de CO2 uitstoot, een gedragswijziging van ondernemingen en huishoudens (onder andere op het vlak van verkeer) en heffingen op vervuiling en uitstoot van CO2 onder andere via autobelasting. De volledige tekst vindt u in het persbericht Kyoto-plus.