02 feb 2007 16:00

E-notariaat

Modernisering van het systeem van elektronische notificaties tussen de FOD Financiën en de notarissen

Modernisering van het systeem van elektronische notificaties tussen de FOD Financiën en de notarissen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ontwikkeling beoogt van het elektronisch systeem van notificaties tussen de FOD Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen. Dit ontwerp werd ingediend door de minister van Financiën Didier Reynders en de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Hervé Jamar. Het ontwerp heeft tot doel het systeem van elektronische notificaties tussen de FOD Financiën en de notarissen te moderniseren. Het gaat hier om de procedure waaraan notarissen en andere bevoegde personen zijn gehouden wanneer zij gevorderd worden om een authentieke akte op te stellen betreffende de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed. Het ontwerp maakt de tweede fase van het project "e-notariaat" mogelijk, die de volgende vereenvoudigingen en moderniseringen tot doel heeft: - de elektronische verzending van de notariële berichten aan de Stafdienst ICT van de FOD Financiën die ze automatisch verdeelt zodat de notarissen niet langer zelf de betrokken ontvangkantoren zullen moeten opzoeken; - het mogelijk maken van de overdracht langs elektronische weg van de informatie uitgaande van de notarissen naar de Stafdienst ICT van de FOD Financiën; - het behoud van de procedure van notificatie en informatie per aangetekende brief, louter in subsidiaire orde, in het geval van overmacht of van aanhoudende disfunctie van het elektronische systeem; - de uniformisering van de procedures en de modellen van elektronische notificaties gebruikt in sociale en fiscale zaken. Het ontwerp treedt in werking op 1 maart 2007.