02 feb 2007 16:00

Euthanasie

Registratieprocedure voor wilsverklaring over euthanasie

Registratieprocedure voor wilsverklaring over euthanasie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de registratie van de wilsverklaring over euthanasie en de communicatie ervan aan de arts via de diensten van het Rijksregister. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte heeft als doel de arts te informeren als hij geconfrontteerd wordt met een patiënt die wilsonbekwaam is en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie toegepast kan worden. De wet op de euthanasie geeft de handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige immers de mogelijkheid zijn wens om euthanasie toe te laten passen wanneer hij niet meer bekwaam is, in een schriftelijke wilsverklaring te registreren. De persoon moet een formulier invullen en laten registreren bij de administratie van de gemeente waar hij woont. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt het bericht via de diensten van het Rijksregister over aan FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu die het in een centrale gegevensbank registreert en bewaart. De arts die zich in een dergelijke situatie bevindt, kan de centrale gegevensbank raadplegen om na te gaan of er voor zijn patiënt een wilsverklaring bestaat. Op de raadpleging van de gegevensbank houdt de Federale Controle- en Evaluatiecommissie toezicht. Het registratiesysteem is facultatief. Een wilsverklaring is ook geldig als men van de registratieprocedure geen gebruik maakt.