02 feb 2007 16:00

Werkgeversbijdragen voor risicogroepen en werklozen

Inspanningen voor personen die tot de risicogroepen behoren en voor de werklozen 2007-2008

Inspanningen voor personen die tot de risicogroepen behoren en voor de werklozen 2007-2008

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven om de inspanningen voor personen die tot de risicogroepen behoren en voor de begeleiding en opvolging van werklozen voor 2007-2008 te activeren. In het interprofessioneel akkoord voor 2007 en 2008 waren de sociale partners het erover eens om de werkgeversbijdrage van 0,10% voor de personen die tot de risicogroepen behoren en die van 0,05% voor de financiering van het plan voor de actieve begeleiding en opleidingen te verlengen. Het ontwerp activeert de twee bijdragen van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 in overeenstemming met het interprofessioneel akkoord.