02 feb 2007 16:00

Overeenkomst met Thailand

Wederzijdse rechtshulp in strafzaken en samenwerking in strafuitvoering met Thailand

Wederzijdse rechtshulp in strafzaken en samenwerking in strafuitvoering met Thailand

De ministerraad keurde het ontwerp van wet goed dat instemt met de Overeenkomst tussen België en Thailand over wederzijdse rechtshulp in strafzaken en met het Verdrag tussen België en Thailand over de overbrenging van gevonniste personen en de samenwerking in het kader van de strafuitvoering. (Bangkok 12 november 2005) De overeenkomst moet de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen beide landen vergemakkelijken. België en Thailand verbinden zich ertoe elkaar in zo ruim mogelijke mate rechtshulp te verlenen in strafzaken. De overeenkomst reikt concrete middelen aan om wederzijdse rechtshulp te verlenen zoals huiszoekingen, inbeslagnemingen, getuigenverhoren (ook via videoconferentie), uitwisseling van inlichtingen over veroordelingen en afgifte van processtukken. Daarnaast bepaalt de overeenkomst ook de formaliteiten die het land moet naleven wanneer het om rechtshulp verzoekt. Sinds 2004 heeft België een vijftiental verzoeken om rechtshulp tot de Thaise autoriteiten gericht, maar de uitvoering hing af van de bereidwilligheid van de Thaise autoriteiten. De Belgische politie en rechterlijke autoriteiten waren dus zeer geïnteresseerd om te onderhandelen over een instrument dat de uitwisseling van informatie met de Thaise autoriteiten kan systematiseren en dat in België lopende onderzoeken en procedures doet vooruitgaan. De voornaamste strafbare feiten waarop men de overeenkomst zal toepassen, zijn handel in verdovende middelen, oplichting, pedofilie en sekstoerisme. Dankzij het verdrag zal men ook makkelijker gevonniste personen tussen België en Thailand kunnen overbrengen. Op dat gebied zullen de landen samenwerken om de resocialisatie van gedetineerden te bevorderen en de verschillende vormen van de samenwerking en de formaliteiten van de overbrengingsprocedure te bepalen. Belgische burgers die in Thailand zijn veroordeeld kan men hier beter opvangen en ze krijgen zo meer reclasseringsmogelijkheden in hun milieu dan wanneer ze de volledige straf in het buitenland zouden uitzitten. Met de bekrachtiging van de overeenkomst en het verdrag zet België de goede betrekkingen met Thailand verder en levert een bijdrage tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met staten die geen lid zijn van de Europese Unie en de Raad van Europa.