02 feb 2007 16:00

Belastingstelsel van bepaalde beroepsinkomsten

Verbetering van het belastingstelsel van bepaalde beroepsinkomsten

Verbetering van het belastingstelsel van bepaalde beroepsinkomsten

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde over diverse fiscale bepalingen. Het brengt verbeteringen aan in het belastingstelsel van bepaalde beroepsinkomsten. Het gaat om: - de fiscale behandeling van bepaalde aanvullende uitkeringen van een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en die werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze geniet of zou kunnen genieten als hij het werk niet had hervat. - de aanpassing van de berekening van de belastingverlaging op de pensioenen voor de gepensioneerden die een beroepsactiviteit uitoefenen. - de aanpassing van art 154 van WIB 1992 om te voorkomen dat bepaalde begunstigden van pensioenen of andere vervangingsinkomsten een belastingsupplement moeten betalen dat hoger is dan de stijging van hun pensioen of vervangingsinkomen. - de verbetering van de wetgeving op het vlak van de indexering van bepaalde bedragen.