02 feb 2007 16:00

ICT-contracten bij FOD Binnenlandse Zaken

Verlenging van het Aubay contract bij FOD Binnenlandse Zaken

Verlenging van het Aubay contract bij FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het contract Aubay te verlengen. Dat contract kwam tot stand in een open markt procedure en vormt een onderdeel van een groter geheel van ICT-contracten die al liepen bij de voormalige rijkswacht, de algemene politiesteundienst en de algemene rijkspolitie voor het informaticaproject van de gemeentepolitie. In het kader van Aubay worden externe experts aangeworven die projecten ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten en beslissingen. Ze optimaliseren de informatiehuishouding op operationeel en administratief vlak, ze bevorderen de administratieve vereenvoudiging en garanderen de optimale werking van de politie. Op middelange termijn besliste de ministerraad het aantal externe experts af te bouwen. Experts die niet tot de sleutelfuncties behoren en die het contract verlaten worden niet vervangen. Het aantal experts van het bestaande contract mag niet worden uitgebreid voor nieuwe initiatieven.