02 feb 2007 16:00

Projectpremies openbare diensten

Toekenning en financiering van projectpremies gebeurt voortaan door de openbare dienst zelf

Toekenning en financiering van projectpremies gebeurt voortaan door de openbare dienst zelf

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat het systeem van de projectpremies voor personeelsleden die projecten ontwikkelen bij sommige openbare diensten wijzigt. Het systeem van de projectpremies heeft als doel de ambtenaren te vergoeden die op vrijwillige basis bijkomende inspanningen leveren voor projecten die in hun dienst worden opgestart. (kb van 19 oktober 1999) Nu zijn het de voorzitters van de FOD's en POD's en de leidend ambtenaren die de aanvraag tekenen. Die gaat dan naar FOD personeel en organisatie die de relevantie natrekt en daarna geeft de minister van Ambtenarenzaken zijn fiat.Wanneer de vraag is goedgekeurd betalen de betrokken openbare diensten op het einde van elke maand vanuit hun eigen personeelskredieten de projectpremies aan de betrokken medewerkers. Op het einde van het jaar betaalt FOD P&O aan elke openbare dienst de tegenwaarde van het totaalbedrag van de voorgeschoten premies terug. Het ontwerp wijzigt dat systeem. Het laat de beslissing om voor een bepaald project te werken met een projectgroep en waardoor projectpremies mogelijk zijn, nemen door de hoogste administratieve instantie binnen de dienst. Daarvoor is er een positief advies nodig van de Inspecteur van financiën, de regeringscommissaris of gelijkwaardige toezichtsinstantie. Het voorstel omvat ook een aantal criteria waaraan een project moet voldoen voor men aan de medewerkers een premie kan toekennen. Vanaf 2007 zullen de diensten die projectpremies toekennen dat met eigen middelen moeten doen. Elk dossier moet een projectfiche en een individuele fiche per projectmedewerker bevatten. De maximumduur van een project is 18 maanden. Daarna moet de projectverantwoordelijke een eindrapport opstellen.