02 feb 2007 16:00

Kyoto - PLUS

Van een symbolische actie naar een Kyoto – PLUS

Van een symbolische actie naar een Kyoto – PLUS

Vandaag zijn de conclusies van het vierde rapport van de International Panel on Climate Change voorgesteld. Werkgroep 1 - die zich gebogen heeft over de vaststellingen van de klimaatwijziging - heeft zijn analyse vandaag gefinaliseerd. Een tweede werkgroep zal de impact van de klimaatverandering onder de loupe nemen. Op die Conferentie, zal doorgaan te Brussel tussen 2 en 5 april, zal ik een toespraak geven. Ten laatste zal een derde werkgroep zich buigen over de oplossingen voor de klimaatverandering. Deze werkgroep zal haar werk finaliseren in Bangkok tussen 30 april en 3 mei. In dit vierde rapport wordt duidelijk gesteld dat het zeer waarschijnlijk is dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Dit is diplomatieke taal om te zeggen dat het onomstotelijk vast staat dat de mens verantwoordelijk is. De gevolgen van de opwarming worden duidelijker en zullen een bedreiging vormen voor de mens: - de temperatuur zal stijgen tussen 2 à 4 ° tegen 2100 - de zeespiegel zal stijgen tussen de 19 en de 43 centimeter tegen 2100, wetende dat een deel van Vlaanderen onder het zeespiegelniveau ligt, kunnen de gevolgen (overstromingen) voor ons land erg zijn - extreme hittegolven - orkanen - … De symbolische actie van gisteravond was een belangrijke stap, na de film van Al Gore, naar meer bewustwording. Maar we moeten verder gaan, we moeten onze verantwoordelijkheid opnemen naar de volgende generaties toe opdat we hen niet opzadelen met een ecologische nalatenschap. Wat zijn nu de politieke stappen die wij moeten nemen? 1. Het bijsturen van het Belgische allocatieplan (in dit plan moeten de gewesten meedelen hoeveel emissies ze toelaten). Volgens de Commissie moeten de gewesten 4,82 mio ton CO2 minder toewijzen. Ik roep de gewesten dan ook op om – in gezamenlijk overleg – hieraan tegemoet te komen. De Nationale Klimaatcommissie zal hierover vergaderen op 9 februari, maar ik zal dit ook reeds aankaarten op het Overlegcomité van 7 februari. 2. Om de Kyotodoelstellingen te halen, zullen we een tandje moeten bijsteken, daarom ben ik aan het werken aan een Kyoto- PLUS waar iedereen zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen en waarbij we met zijn allen zullen werken aan een CO2-arme samenleving. Een overleg met de gewesten zal in dit kader opgestart worden. 3. Niet alleen de bedrijven moeten nog verdere inspanningen leveren, zij bewijzen reeds dat ze tot de 10% meest energie-efficiënte van de wereld behoren door het ondertekenen van de benchmarkconvenanten. Ook de gezinnen moeten hun gedrag drastisch wijzigen, in deze branche zit nog een groot reductiepotentieel: verwarming, verlichting maar vooral betere isolering kan tonnen CO2 besparen. De derde sector die zijn steentje moet bijdragen is het verkeer: voor korte afstanden is het gezonder de fiets te nemen dan de auto, voor langere afstanden moet het openbaar vervoer of carpooling een oplossing kunnen bieden. 4. Meer algemeen moet er een shift komen van belastingen op productie en arbeid naar heffingen op vervuiling en uitstoot van CO2. De autobelasting moet worden gemoduleerd in functie van de CO2-uitstoot van de auto.