26 jun 2009 14:18

Algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overvloedige regenval op 1 juni 2007 in de gemeente Wevelgem in West-Vlaanderen als  algemene ramp erkent. 

Sinds maart 2007 dekt elke polis 'brand-eenvoudig risico' natuurrampen die te wijten zijn aan natuurlijk fenomenen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen. Het rampenfonds komt tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening) of als de goederen in principe niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen). Ook goederen die geen eenvoudige risico's vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overstijgen) en schade aan openbare domeingoederen komen in aanmerking voor een tussenkomst van het Rampenfonds.