15 dec 2010 11:08

Algemene rampen

Erkenning als algemene ramp

Erkenning als algemene ramp

De ministerraad heeft op voorstel van  minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overvloedige regenval van 22 augustus 2010 in Gembloers (Namen) als algemene ramp erkent.

De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat Meulebeke opneemt in de lijst van gemeenten die getroffen werden door de algemene ramp op 2 juli 2010 (West-Vlaanderen).

Bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis 'brand-eenvoudig risico' tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.

Het rampenfonds komt enkel tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening) of als de goederen niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen) of wanneer de goederen geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overschrijden) en als het gaat om schade aan openbare domeingoederen.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010.