24 jan 2003 16:00

Algemene rampen

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, nam de Ministerraad akte van de maatregelen die genomen werden in het kader van de overstromingen van eind december 2002 en begin januari 2003.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, nam de Ministerraad akte van de maatregelen die genomen werden in het kader van de overstromingen van eind december 2002 en begin januari 2003.

De volgende acties werden ondernomen teneinde de door de Ministerraad van 10 januari 2003 aangekondigde maatregelen en de door de Raad van 17 januari 2003 genomen beslissingen te concretiseren (*). I. Informatiemaatregelen A Aan de slachtoffers 1°) Een gratis groen nummer (0800-14957) is operationeel binnen de Directie Rampenschade sinds 20 januari 2003. Er wordt een permanentie verzekerd op de werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur. 2° ) Er werd, via de gemeenten, een gepersonaliseerd informatieblad bezorgd aan de slachtoffer. Om het voor de burgers mogelijk te maken rechtstreeks informatie van een bevoegde ambtenaar te verkrijgen, zonder eerst langs het groene nummer en de telefooncentrales te moeten gaan, of zelfs langs andere diensten, is het informatieblad gepersonaliseerd en vermeldt het de naam en het rechtstreekse telefoonnummer van een verantwoordelijke, zowel in de provincie als in elk van de betrokken gemeenten. B Aan de gemeenten 1°) Alle nuttige reglementaire teksten zijn sinds 22 januari 2003 beschikbaar op de Internetsite www.belgium.be. 2°) Zodra de gemeenten hierom vragen, organiseren de Provinciegouverneurs informatiesessies op lokaal niveau die zowel bestemd zijn voor de gemeentelijke overheden als voor de bevolking. II. Maatregelen bestemd om de vergoedingsprocedure te versnellen A. Wat het personeel betreft De nodige initiatieven werden genomen teneinde de beslissing van de Raad om bijkomend administratief en technisch personeel ter beschikking te stellen van de Gouverneurs, te concretiseren. 1°) Administratief personeel De Ministerraad heeft de aanwerving van 20 bestuursassistenten goedgekeurd. De verdeling van deze bestuursassistenten onder de provincies werd geregeld tijdens vergaderingen met de provinciale diensten. De datum van de audities, tijdens dewelke de kandidaten zullen geselecteerd worden, werd bepaald en de nieuwe bestuursassistenten zullen begin februari in dienst kunnen treden. 2°) Technisch personeel Op 21 januari 2003 was er een vergadering met de verantwoordelijken van de Regie der Gebouwen. Deze Regie zal, naast de ambtenaren die reeds gedetacheerd zijn bij de provinciale diensten voor rampenschade, bijkomend personeel ter beschikking van de Gouverneurs stellen, zoals de Raad beslist heeft. De verdeling van deze experts onder de provincies werd geregeld rekening houdend met het aantal te behandelen dossiers binnen deze provincies. Deze nieuwe experts zullen snel opgeleid worden door de Directie Rampenschade en door de ervaren leidende technische ambtenaren van de provincies. 3 °) Rendement van het provinciepersoneel Wat de behandeling van de dossiers in de provinciale diensten betreft, werd er een vergadering georganiseerd met de verantwoordelijken van deze diensten teneinde de maatregelen te ontwikkelen die het mogelijk moeten maken een voldoende gemiddeld rendement van de met deze dossiers belaste ambtenaren te verzekeren. Het versturen van wekelijkse en maandelijkse statistieken zal het met name mogelijk maken de activiteiten van de betrokken cellen zo goed mogelijk te volgen. Er zal een juridisch-administratieve bijstand verzekerd worden: een ambtenaar van de centrale administratie zal minstens één keer per week een hele dag doorbrengen in elk van de provincies om toe te zien op het goede verloop van de vergoedingsprocedure. 4°) Verhoging van de vergoeding van de privé-experts Er werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld teneinde de vergoeding van de privé- experts waarop de Gouverneur een beroep kan doen voor de vaststelling en de raming van de schade, van 100 naar 150 euro te brengen. De Inspectie van Financiën heeft haar advies uitgebracht op 21 januari 2003 en het ontwerp werd ter goedkeuring naar de Minister van Begroting gestuurd. B. Wat de procedures betreft 1° ) Oprichting van een hulpcel in de getroffen gemeenten De gemeentelijke overheden werden verzocht een cel in te stellen die bestemd is om de getroffen bevolking te helpen. Er werd hen gevraagd er bij de getroffen personen op aan te dringen dat zij hun vergoedingsaanvraag via de gemeentelijke diensten zouden indienen en na te gaan of de aanvragen correct ingevuld werden. Zij moeten eveneens de dossiers zo vlug mogelijk aan de provinciale diensten bezorgen. Er zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan de situatie van de slachtoffers die sociaal minder begunstigd zijn. 2°) Expertises Er werden instructies gegeven aan de gemeenten opdat zij de gegevens van de personen die een snelle interventie van een expert wensen, zouden meedelen aan de diensten van de Gouverneurs. Deze expert zal een verslag moeten opstellen dat hij aan de betrokkene overhandigt en dat deze laatste, eventueel aangevuld, zal gebruiken voor zijn officiële vergoedingsaanvraag. 3°) Vereenvoudigingsmaatregelen De expertiseverslagen zullen meegedeeld worden aan de slachtoffers bij de bekendmaking van de beslissingen, en niet meer daarvoor, wat een tijdswinst betekent. Sommige van de documenten (huwelijkscontract, attesten van nationaliteit en gezinssamenstelling, verzekeringscontract,...) die reeds door de slachtoffers van de overstromingen van de zomer van 2002 meegedeeld werden bij hun vergoedingsaanvraag, zullen eveneens kunnen dienen voor de provinciale diensten als deze personen eind 2002, begin 2003 opnieuw het slachtoffer zijn geworden van overstromingen. De beslissingen van de Gouverneurs betreffende een nettobedrag van de schade gelijk aan of lager dan 10.000 euro, zullen beschouwd worden als definitief, tenzij het slachtoffer zelf een beroep aantekent. III.Giften en renteloze leningen Er werd uitleg gegeven aan de gemeenten teneinde te vermijden dat de personen die giften zullen genieten ter herstelling van de morele schade die zij geleden hebben, deze bijstand zouden moeten terugbetalen. Als er renteloze leningen toegekend worden, moet het slachtoffer opdracht aan de gemeentelijke overheid geven opdat deze leningen rechtstreeks door de gemeente in ontvangst genomen zouden kunnen worden. Er werd een modeldocument van opdracht opgesteld en meegedeeld aan de gemeenten en aan de provincies. (*) zie verslagen van die data.