24 jan 2003 16:00

verslag van de persconferentie van de Ministerraad van 24/01/2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

*
*

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissi

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. * * Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissi

De Eerste Minister heeft vooreerst het akkoord bevestigd dat gesloten werd in overlegcomité betreffende de nachtvluchten op de luchthaven van Brussel Nationaal. Hij heeft extra de nadruk gelegd op het actieplan voor de bestrijdeing van de georganiseerde diefstallen, ramkraken en car- en homejackings. De Eerste Minister heeft ook gewezen op de toepassungsmaatregelen van de beslissingen die werden genomen naar aanleiding van de overstromingen van eind december 2002 en begin januari 2003. Hij heeft ook aangekondigd dat hij volgende week een ontmoeting zal hebben, samen met de Minister-President van het Waalse Gewest en de betrokken ministers, met de leiders van de onderneming Arcelor. De Ministerraad keurde ook de volgende punten goed: - twee projecten in het kader van de samenwerking tussen België en Argentinië op ruimtegebied (bericht 1); - een voorontwerp van wet inzake het toezicht op communicatie en telecommunicatie en meer bepaald de telefoontap ten behoeve van de inlichtingendiensten (bericht 3); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële hulp te genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechterlijke maatregelen, de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugsverslaving (bericht 5); - twee voorontwerpen van wet betreffende de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie (bericht 6-7); - een voorontwerp van wet inzake de overeenstemming van het Belgisch recht met het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart (bericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de coördinatie van de slots op de luchthaven Brussel-Nationaal (bericht 9); - de wijziging in het koninklijk besluit "de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten". Hierdoor kunnen kandidaten voor managementfuncties met beoordeling A, B en C op het assessment hun beoordeling gebruiken voor een nieuwe vergelijkbare proef (bericht 15); - het huren door de Regie der Gebouwen van een gebouw gelegen in Lanaken, Stationsstraat 66, voor de overbruggingshuisvesting van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen (bericht 17); - de maatregelen die genomen werden in het kader van de overstromingen van eind december 2002 en begin januari 2003 (bericht 19); - in tweede lezing, een voorontwerp van wet houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om management- of staffuncties uit te oefenen in een overheidsdienst (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget voor 2003 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (bericht 24); - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot een wijziging aan het beheerscontract tussen de Post en de Staat (bericht 25) - een voorontwerp van wet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (bericht 26) - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige categorieën van vreemdelingen vrijgesteld worden van de verplichting houder te zijn van de beroepskaart voor het uitoefenen van zelfstandige activiteiten (bericht 27); - het verslag aan de Regering van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF) in de economische sectoren, jaar 2001 (bericht 28); - een reeks overeenkomsten die werden afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid met de steden/gemeenten Antwerpen, La Louvière, Sint-Joost en Vorst voor het begrotingsjaar 2003 (bericht 29); - het verslag aan de regering van de Interdepartementale Preventiecel (IPC), voor wat betreft het werkjaar 2001 (bericht 30); - de opvolging van het SNEL-dossier in het kader van de ontwikkelingssamenwerking in de Democratische Republiek Congo (bericht 32); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (bericht 33); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (bericht 34); - twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (bericht varia 1); - het actieplan goed met het oog op de bestrijding van de georganiseerde diefstallen, ramkraken en car- en homejackings (bericht varia 2); - _____________________________________________________________________