24 jan 2003 16:00

Interdepartementale Preventiecel

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, en mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, nam de Ministerraad kennis van het verslag aan de regering van de Interdepartementale Preventiecel (IPC), voor wat betreft het werkjaar 2001.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, en mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, nam de Ministerraad kennis van het verslag aan de regering van de Interdepartementale Preventiecel (IPC), voor wat betreft het werkjaar 2001.

Tijdens het werkjaar 2001 heeft de IPC in het bijzonder verder gewerkt aan de opdrachten die haar opgelegd werden (*), te weten: - de opvolging van de rapporteringen aan de hand van de voortgangsrapporten en referentietabellen; - een voortzetting van de controlemissies ter plaatse; - de opvolging van de afsluiting van protocollen tussen de betaalorganen en de controlerende diensten, evenals de opvolging van de oprichting van interne auditcellen bij de controlediensten met het oog op de bevestiging van de goede werking van instanties aan wie autorisatie- of controletaken gedelegeerd werden door de erkende EOGFL-garantie-betaalorganen; - de concrete uitwerking van de harmonisatie van de procedures in het kader van de laboproblematiek. (*) tijdens de Ministerraad van 1 juni 2001 (**) EOGFL: Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw