24 jan 2003 16:00

Vrijstelling van beroepskaart voor zelfstandigen voor sommige categorieën van vreemdelingen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij sommige categorieën van vreemdelingen vrijgesteld worden van de verplichting houder te zijn van de beroepskaart voor het uitoefenen van zelfstandige activiteiten.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij sommige categorieën van vreemdelingen vrijgesteld worden van de verplichting houder te zijn van de beroepskaart voor het uitoefenen van zelfstandige activiteiten.

Dit ontwerp, dat kadert in de administratieve vereenvoudiging, reorganiseert het regime van vrijstellingen inzake de beroepskaart voor vreemdelingen die op het Belgisch grondgebied een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen. Het voorkomt onder meer discriminaties tussen zelfstandige en loontrekkende vreemdelingen. De vrijstelling heeft betrekking op: - de onderdaan van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en zijn echtgenoot en bloedverwanten; - de echtgenoot van een Belg en de bloedverwanten en echtgenoten ervan; - vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbeperkte tijd in België te verblijven of er zich te vestigen; - in België erkende vluchtelingen; - vreemdelingen die hun echtgenoot of ecthgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun zelfstandige beroepsactiviteit; - buitenlandse exposanten die hun producten verkopen op handelsbeurzen; - vreemdelingen die in België conferenties geven; - buitenlandse journalisten; - buitenlandse sportlui; - buitenlandse artiesten; - studenten die in België, in het kader van hun studies, een stage vervullen; - vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid, in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma's; - vreemdelingen die een ambulante activiteit uitoefenen.