24 jan 2003 16:00

Beheerscontract met De Post

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een wijziging aan het beheerscontract tussen De Post en de Staat (*).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een wijziging aan het beheerscontract tussen De Post en de Staat (*).

De wijziging voert in het beheerscontract een kwaliteitsnorm in aangaande de verzendingstermijnen voor niet-prioritaire zendingen ("non-prior"-zendingen). Deze norm voorziet de uitreiking van deze "non-prior"-zendingen binnen een termijn van drie dagen. De termijnen zullen gemeten worden volgens de strenge CEN-norm (**). De resultaten van de kwaliteitscontroles zullen jaarlijks gepubliceerd worden. Voordien voorzag het beheerscontract enkel in kwaliteitsnormen voor de "prior"-zendingen. Ter herinnering: in november laatstleden voerde De Post een nieuwe tariefstructuur in en een differentiatie van de brieventarieven in functie van de verzendingstermijn. Zo heeft de klant de keuze tussen een niet-prioritair tarief van 0,41 euro en een prioritair tarief van 0,49 euro, die voorziet in een termijn van uitreiking de eerste werkdag volgend op die van de afgifte van de brief. (*) ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat. (**) onder controle van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT).