24 jan 2003 16:00

Coördinatie van de slots op Brussel-Nationaal

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de coördinatie van de slots op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de coördinatie van de slots op de luchthaven Brussel-Nationaal.

De verordening betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens, laat de lidstaten onder bepaalde voorwaarden toe een luchthaven van de Europese Unie te kwalificeren als volledig gecoördineerde luchthaven, indien dit kan bijdragen tot het oplossen van de capaciteitsproblemen die zich daar voordoen. In dit geval moet de lidstaat in kwestie erop toezien dat een luchthavencoördinator, die de nodige kennis en de vereiste onafhankelijkheid bezit om de taken uit te voeren waarin de richtlijn voorziet, wordt belast met de toekenning van de slots. Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de coördinatie van de slots op de luchthaven Brussel-Nationaal, kwalificeert de luchthaven Brussel-Nationaal, ingevolge de capaciteitsstudies uitgevoerd door het agentschap Eurocontrol, als volledig gecoördineerde luchthaven, en machtigt de minister bevoegd voor het directoraat-generaal Luchtvaart tot het aanduiden van een coördinator. Er worden twee ministeriële besluiten gepland : een besluit betreffende de benoeming van de coördinator en een besluit betreffende de benoeming van de coördinatiecomité dat de coördinator in naleving van de bepalingen van de bovenvermelde verordening (*) als raadgevend orgaan bijstaat. De onafhankelijkheid van de coördinator is een essentieel onderdeel van de verordening en wordt met name verzekerd door het feit dat het om een vzw gaat (samengesteld uit personeel dat al een aantal jaren ervaring heeft), die op transparante wijze door de gebruikers zal worden gefinancierd. Een bepaling die op 15 juli 2002 werd opgenomen in het beheerscontract tussen de Belgische overheid en de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company » (BIAC), voorziet in de inning van een specifieke heffing voor de coördinatie van slots bij elke landing en elk vertrek, en het ontwerp voorziet erin dat deze heffing door BIAC aan de coördinator wordt doorgestort, zodat de werking van de coördinator op gelijke en transparante wijze wordt verzekerd door alle vervoerders die op de luchthaven Brussel-Nationaal bedrijvig zijn. De procedure voor de toekenning van slots ligt vervat in de verordening (*) en wordt door het ontwerp van koninklijk besluit aangevuld met de regel dat bij gelijke prioriteiten voorrang wordt verleend aan het vliegtuig dat op akoestisch vlak het doeltreffendst is. De lawaaierigste toestellen worden door de coördinator zelf naar het midden van de dag verplaatst. Om de continuïteit van de opdrachten van de coördinator te vrijwaren, werd tenslotte ook voorzien in een procedure voor eventuele tekortkomingen van de coördinator en de stopzetting van zijn bezigheden. Het ontwerp werd aan de Raad van State overgemaakt voor een advies binnen een termijn van een maand. (*) verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993.