24 jan 2003 16:00

Bestrijding van georganiseerde diefstallen, ramkraken en car- en homejackings

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het actieplan goed met het oog op de bestrijding van de georganiseerde diefstallen, ramkraken en car- en homejackings.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het actieplan goed met het oog op de bestrijding van de georganiseerde diefstallen, ramkraken en car- en homejackings.

Het laatste jaar is het aantal car- en homejackings substantieel gedaald. Helaas moet men vaststellen dat de criminele activiteit zich heeft verplaatst naar gewelddadige overvallen op bedrijven, winkels en particulieren, onder meer met de zogenaamde ramkraken. De Eerste Minister, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse zaken zijn reeds maanden in het getouw om deze vormen van criminaliteit die de onveiligheid sterk in de hand werken, te bestrijden onder meer door de bezoeken aan de landelijke zones die in toenemende mate met deze vormen van criminaliteit geconfronteerd worden, Onderzoek wijst uit dat de daders in hoofdzaak opereren in rondtrekkende bendes, vaak afkomstig uit het buitenland en voornamelijk uit Oost- en Centraal Europa. De bestrijding van de georganiseerde en zware criminaliteit is een topprioriteit van deze regering. De Eerste Minister en de Minister van Justitie hebben opdracht gegeven aan de federale politie en aan het Federaal Parket om een alles omvattend actieplan op te stellen en uit te voeren. Daarbij zullen de diensten van de federale politie, over de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen heen, samen met de directie vermogenscriminaliteit van de federale politie samenwerken, alle beschikbare informatie permanent met elkaar uitwisselen en overgaan tot gemeenschappelijke operaties. Deze geco?rdineerde politieacties zullen actief begeleid worden door het Federaal Parket. Het Federaal Parket zal de acties ondersteunen, centraliseren, co?rdineren en helpen bij de internationale samenwerking, inzonderheid met de Oostbloklanden. De Eerste Minister, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse zaken bereiden een structurele samenwerking voor met de landen van herkomst van de Oost-Europese criminelen. De Regering is bovendien vastbesloten om met de organisaties van zelfstandige ondernemers in een vorm van partneriaat samen te werken om deze vormen van criminaliteit een halt toe te roepen- Dit zal gebeuren en op lokaal en op nationaal niveau, zoals gevraagd door UNIZO. Het is duidelijk dat de overheid, samen met de zelfstandige ondernemers maar ook samen met de burgers van dit land, alles in het werk zal stellen om deze vormen van criminaliteit die het onveiligheidsgevoel sterk in de hand werken, van antwoord te dienen.