24 jan 2003 16:00

Globaal Plan

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële hulp te genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechterlijke maatregelen, de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugsverslaving.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële hulp te genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechterlijke maatregelen, de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugsverslaving.

Het Globaal Plan (**), dat in eerste instantie een tewerkstellingsplan is, voorziet eveneens de nodige bepalingen waardoor lokale besturen die een overeenkomst hebben gesloten met de Minister van Justitie een forfaitaire toelage kunnen ontvangen "voor de begeleiding van dienstverlening, opleiding en behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel" (***). Het betreft projecten binnen 70 steden en gemeenten, verdeeld over het gehele land. Zij bieden werkgelegenheid aan 177 personen waarvoor een totaal budget van 5.047.422 euro wordt vrijgemaakt. Overwegende dat de bedragen opgenomen in artikel 2 van voormeld koninklijk besluit (*) identiek moeten zijn aan de bedragen gebruikt in het kader van de Veiligheids- en Preventiecontracten, heeft de Ministerraad een voorstel van koninklijk besluit aangenomen tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 in die zin. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994. (**) wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd door de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en door de wet van 25 mei 1999. (***) de praktische voorwaarden voor het realiseren van projecten binnen dit wettelijk kader worden geregeld bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 (B.S., 16 september 1994) en bij de ministeriële omzendbrief van 12 september 1996 (B.S., 29 november 1996). Het betreft projecten binnen negenenzeventig steden en gemeenten, verdeeld over het gehele land. Zij bieden werkgelegenheid aan 177 personen waarvoor een totaal budget van 5.047.422 euro wordt vrijgemaakt. De toegekende bedragen aan de steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel worden vermeld in het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 (B.S., 16 september 1994). Voordien golden de artikels 6 tot 10 van het betreffende besluit tevens voor de projecten die door het ministerie van Binnenlandse Zaken gesubsidieerd werden in het kader van de criminaliteitspreventie. Deze artikels werden afgeschaft bij artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 mei 2002 (B.S., 11 juli 2002) Bovendien wijzigt artikel 6 van voorgenoemde tekst de forfaitaire tegemoetkomingen al naargelang de betrokken personeelscategorie.