01 jul 2005 17:00

Algemene samenwerkingsovereenkomst Mali

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake Ontwikkeling met de Republiek Mali (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake Ontwikkeling met de Republiek Mali (*).

Mali is één van bilaterale partnerlanden die op basis van de wet van 25 mei 1999 werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regering tot regering met Mali zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in de overeengekomen Indicatief Samenwerkings-programma's. Het komende programma betreft de periode 2004-2008 is in voorbereiding. Daarnaast wordt ook in een fonds voorzien waarmee studie-opdrachten voor de Belgisch-Malinese ontwikkelingssamenwerking kunnen worden bekostigd. (*) ondertekend in Bamako, op 28 februari 2003.