01 jul 2005 17:00

Ministerraad van 1 juli 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 juli 2005, Wetstraat 16, vanaf 8u30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 juli 2005, Wetstraat 16, vanaf 8u30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister kondigde de 'verloving' - en niet het huwelijk - aan van De Post met de Deense Post Denmark en CVC Capital Partners Limited (het consortium). De Belgische Staat knoopt intensieve gesprekken met dit consortium aan. De bedoeling is om het retailnetwerk van de post geleidelijk aan te moderniseren, zodat hij een hoogwaardige dienstverlening kan aanbieden en de klantentevredenheid kan vehogen. Men zal meer bepaald trachten de wachttijd aan de loketten te verminderen. De Belgische Staat zal in september een balans van de resultaten van de besprekingen opmaken. In het beoogde partnership zal het consortium een participatie van 50% van de aandelen nemen, min één. De Post zal zijn wettelijk statuut van vennootschap van publiek recht behouden. De Ministerraad beraadslaagde ook over het ontwerp van kaderwet, over het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep. Het gaat om wijzigingen, een versoepeling en een vereenvoudiging, van de kaderwet van 1 maart 1976. De administratieve omslachtigheid die de oude kaderwet met zich meebracht, belemmerde de uitvoering van beroepen, die duizenden mensen uitoefenen. De nieuwe wetgeving, die 42 beroepen betreft, heeft als doel om de titel te beschermen, terwijl ook andere personen de activiteit kunnen uitvoeren. De Eerste Minister kondigde ook een persconferentie aan op dinsdag 5 juli over de copernicushervorming en de modernisering van het openbaar ambt.