01 jul 2005 17:00

Algemene samenwerkingsovereenkomst Peru

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Peru (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Peru (*).

Peru is één van de 18 partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 en de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003 werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regeringen tot regering met Peru zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - Vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in de overeengekomen Indicatief Samenwerkings-programma's. Het komende programma betreft de periode 1999-2003 en voorziet projecten en programma's in de hierboven aangeduide sectoren en thema's in het trapezio andino en de provincie Cajamarca van Peru. Daarnaast wordt ook in een fonds voorzien waarmee studie-opdrachten voor de Belgisch-Peruaanse ontwikkelingssamenwerking kunnen worden bekostigd. (*) ondertekend in Lima, op 15 oktober 2002.