01 jul 2005 17:00

Gezinsbijslag voor zelfstandigen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.

Het ontwerp neemt in het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen, de nieuwe reglementering op van de toekenningsvoorwaarden van de verhoogde kinderbijslag voor rechthebbenden die een vervangingsinkomen genieten. Die trad op 1 januari 2005 in het kinderbijslagstelsel voor werknemers in werking. Bij het onderzoek naar het recht op de kinderbijslag zal men ook rekening houden met de beroepsinkomsten van de rechthebbende, bovenop het vervangingsinkomen van de rechthebbende en in voorkomend geval het vervanginginkomen van de echtgenoot of echtgenote of van de persoon met wie hij of zij een gezin vormt. Men past de verdeelsleutel 80/100 toe om het equivalent van het bruto inkomen van een werknemer en het netto inkomen van een zelfstandige te berekenen. (*) van 8 april 1976, artikel 17, 19 en 20, § 1er.