01 jul 2005 17:00

Binnenscheepvaart

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van de wet (*) op de veiligheid der schepen en van de wet (**) tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart.

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van de wet (*) op de veiligheid der schepen en van de wet (**) tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart.

België ligt op het kruispunt van vervoersnetwerken binnen Europa. De goederenstromen moeten evenwichtiger worden verdeeld over de verschillende vervoerswijzen en meer gebruik maken van de fluviale en estuaire vaart. Het voorontwerp creëert de juridische randvoorwaarden waarin men een reglementering voor binnenvaart of mengvormen van binnen- en zeevaart kan uitwerken. Het maakt de wet (*) van toepassing op de binnenvaart. Het voorontwerp legt ook de wettelijke basis om een aantal verouderde politereglementeringen te moderniseren, die met de scheepvaart te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk van 15 oktober 1935. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 5 juni 1972. (**) van 30 juli 1926.