01 jul 2005 17:00

Vlaamse havens

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het ontwerp voert een bepaling van het intersectoraal akkoord 2003-2004 uit, gesloten in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten. Het gaat om de verbintenis van de overheid om rekening te houden met de vraag van de vakorganisaties om een aparte structuur voor de Vlaamse Havenbedrijven op te richten. Het ontwerp richt een overkoepelende onderhandelingsstructuur voor de vier Vlaamse havenbedrijven op: Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Men creëert hiervoor een bijkomende onderafdeling 'Vlaamse Havenbedrijven', onder de afdeling van het Comité C van de provinciale en lokale overheidsdiensten die bevoegd is voor niet-onderwijzend personeel. (*) van 28 september 1984. (**) van 19 december 1974.