01 jul 2005 17:00

Algemene samenwerkingsovereenkomst Palestina

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit (*).

Palestina is één van de 18 partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 en de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003 werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regering tot regering met Palestina zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, plattelandsontwikkeling basisinfrastructuur en institutionele opbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in het overeengekomen samenwerkingsprogramma. Het indicatief samenwerkingsprogramma dekt de periode 2002-2006 en voorziet 29,82 miljoen euro voor programma's en projecten in de hierboven aangeduide sectoren en thema's. Daarnaast wordt er ook een Fonds voorzien waarmee studie-en expertise-opdrachten voor de Belgo-Palestijnse ontwikkelingssamenwerking kan worden bekostigd. (*) ondertekend in Ramallah, op 12 november 2001.