01 jul 2005 17:00

Algemene samenwerkingsovereenkomst Mozambique

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het verdrag Algemene Samenwerkingsovereenkomst met Mozambique (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het verdrag Algemene Samenwerkingsovereenkomst met Mozambique (*).

Mozambique is één van de 18 partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 en van de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003, werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regeringen tot regering met Mozambique zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe om verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die zullen kaderen in de nog overeen te komen Indicatieve Samenwerkingsprogramma's. Daarnaast wordt ook in een fonds voorzien waarmee studieopdrachten voor de Belgisch-Mozambikaanse ontwikkelingssamenwerking kunnen bekostigd worden. (*) ondertekend in Brussel, op 11 mei 2001.